odkazy zde otevírejte v novém okně  -  odkazy zde otevírejte v novém okně       

       odkazy zde otevírejte v novém okně  -  odkazy zde otevírejte v novém okně

 

 

 

 

Přijměte, prosím,

 

pozvání k zhlédnutí videa " Architekti s Kyjovem spříznění " - např. zde: http://vimeo.com/24170978 . Jeho obsah vychází z mého osobního vztahu k danému oboru i ke konkrétnímu tématu. Tento tvar obsahově volně a technicky přímo navazuje na témata z oblastí jiných - viz. také další zde odkazovaná videa: http://art.vasicek.contact.sweb.cz/V.V.Videopalette.htm , ke kterým pozvánka platí také a to přinejmenším pro možnost seznámit se alespoň s několika odlišnými příklady samotného zpracování, které však ani tímto nejsou zdaleka vyčerpány. Nevyčerpal se také můj názor na věc, pro který se po čase jiných zájmů a činností k této nabídce vracím.

 

Nejde zde přitom o nějaké zvláštní technologické ambice, ale o dostupnou a nízkonákladovou formu souběžných anebo se vzájemně doplňujících způsobů prezentací i dokumentací v mnoha oborech i konkrétních tématech. K výše uváděnému se váže tato moje nabídka zpracovat něco obdobného také pro jiné zájemce. Pro „jiné“ znamená „o nich“ či „o něčem jiném“ - obojímu je určeno několik poznámek už podrobnějších:

 

Jedním z možných témat, například, by mohla být profilová osobní nebo skupinová videa s výběrem z konkrétní architektonické tvorby, celé nebo jen z její části, případně i s tématem jediné stavby či jediného návrhu - mladšími možná vnímána spíše jako forma propagace, staršími naopak jako tvary více bilanční, v obou případech pak jako jakousi "videopublikaci" či „videoexpozici“ zatím až na výjimky spíše neužívanou, ale možná někdy později považovanou za běžnou i užitečnou - ale až na základě sdělení reálného zájmu má smysl upřesňovat parametry podkladů anebo celého scénáře, možnosti a způsoby průběžných konzultací při zpracování nebo předání hotové práce včetně forem jejího uplatnění apod. Předem však lze oprávněně vnímat nejen zlomek nákladů oproti jiným formám s obdobným obsahem i rozsahem, ale i "distribuční" schopnost - jednak velmi dlouhodobou, jednak pro kohokoliv, odkudkoli i kdykoliv a v neposlední řadě i dopad nejen na cílené či naopak hledající "čtenáře", ale i na ty nahodilé. Vysoká informační hodnota je nejen konkrétní či detailní, ale z dlouhodobého hlediska i spolutvořící obecnější i širší povědomí o tématech  a zároveň o autorech samotných. Přitom jsme v oboru, jehož výsledky mají veřejnou publicitu absolutní, zato spíše s mizivými informacemi o tvůrcích, z čehož se, mimo jiného,  také možná odvozuje přímo tristní situace v jejich autorských právech, jakou si asi žádný jiný obor ani neumí představit.

 

Vše platí obdobně pro prezentace či popularizační tvary - nebo také dokumenty až kreativně laděná zpracování - s tématem tvorby jiného druhu, stejně tak děl jednotlivých (malířství, sochařství apod.), také pro města, obce i další místa či instituce, např. muzea, galerie a ukázky z jejich fondů, pro hrady, zámky apod. - ve prospěch vlastní prezentace, ale i pro vznik popularizačního či vzdělávací materiálu, totéž taky u škol - dle vlastní potřeby zpracované a různými přenosovými cestami k žákům šířené materiály pro dlouhodobě opakované užití atd.

 

Už nyní však lze každý jednotlivý výsledek v základních parametrech definovat:

 

1) jde o ozvučené video s dalšími titulky - nebo také s komentářem mluveným - na podkladě dodané fotografické i grafické  dokumentace vybraných staveb - od dřívějších až po zatím nerealizované - u jiných oborů zas o něco jiného (fotografie obrazů, soch, krajin, měst, jiné grafické či textové podklady atd.) - v JPG, PDF, DOC nebo papírové dokumenty k oskenování či osnímkování na straně jedné, na straně druhé třeba již existující videosekvence k zařazení do tvaru celkového - finální video pak může být jednodílné, vícedílné nebo také koncipováno pro pozdější pokračování a to zároveň s možnostmi aktualizace původního provedení - v délce i v detailním obsahu - výhodou je nejen rozmanitost obrazových podkladů, ale i okolnost  jejich různého původu v čase

 

2) možnost vlastního textového doprovodu - popisy či komentáře, také vícejazyčně, obrazové detaily apod. a to s hudbou budˇ dodanou zájemcem anebo mnou volenou i zajišťovanou, vždy však za předpokladu ošetřených autorských práv

 

3) video se bude předávat na nosičích pro přímou presentaci a v rozlišeních od dataprojektoru přes TV obrazovku - přímé přehrávání na velkorozměrových televizních přijímačích z USB-flash, jako přednáškový materiál i audiovizuální doplněk fyzických expozic muzeí či galerií a taky jednorázových výstav jako vítaná forma rozšíření jejich rozsahu (vždyť na každé výstavě, pro příklad výtvarnické, vždycky skoro všechno chybí), ale třeba i tištěných publikací - až po PC nebo také mobilní telefony

 

4) i pro Vaše přímé umístění daného videa na vlastních webových stránkách

 

5) a to při mém souběžném umístění téhož na více místech internetu pro nahodilé, hledající nebo cílené návštěvníky - včetně nabídky odkazů přímo u videí na Vaše webové stránky ve směru opačném anebo na jiné žádoucí informace, příležitostné uplatnění přístupů na videa v emailové korespondenci, možnost zachycení Vašich videí vyhledávači na podkladě zvolených klíčových slov - od oboru přes jména až po další, případné uplatnění odkazů na již existujících a také budoucích oborových a tématických portálech apod. - naopak i od náhodně shlédnutého videa může vést něčí zájem přímo za Vámi

 

6) videa i přístupy na ně jsou určeny k velmi dlouhodobému užívání a působení a to nejen s výrazně menšími pořizovacími náklady oproti jiným nebo podobným formám, ale zároveň bez nákladů na zveřejnění anebo udržování - zároveň lze jejich obsah později doplňovat, upravovat či na něj navazovat a také mohou zcela nezávisle na existenci vlastních stránek, ať už dnes či v budoucnosti, plnit v podstatě trvalou funkci jakýchsi autorských elektronických monografií a v případě např. měst a obcí zase funkci průvodců i pozvánek k jejich návštěvě, u jiného obsahu třeba zas něco jiného (např. popularizační videa ke sbírkovým fondům muzeí či galerií, k jednotlivým zastoupeným autorům apod.)

 

7) většinové užití statických obrazů nemusí ve výsledku vyznívat vůbec staticky a to zvláště tam, kde jsou obvyklé i při práci s kamerou statické či málo dynamické záběry - stavby, výtvarná díla, městské interiéry, krajiny apod. Dynamice "děje" spolu s jeho laděním i obsahu napomáhá zpravidla hudební doprovod, který může být dle tématu složkou nejen rovnocennou, ale někdy i hlavni - např. u prezentace hudebních děl nebo jejich interpretací, kdy "doprovodnou" funkcí bude mít naopak obraz

 

8) různorodými obrazovými komponenty - od aktuálně pořizovaných až po archivní, dnes už většinou digitalizovaných - a promyšleností střihu či kreativními kombinacemi analogových  a digitálních metod lze často dosáhnout informačního obsahu i výrazu, který je pro náročnější, i když kvalitativně jistě vyšší techniky - při dodržení vstupních a také výstupních parametrů - prakticky nereálný - neboť ony samy nejsou všeobecně dostupné a už vůbec ne cenově - řadu použitelných fragmentů, např. historických dokumentů obrazových anebo textových jako jeden příklad či urbanistických  a architektonických výhledů v příkladu druhém, není ani reálné či praktické snímat kamerou - zde bude vystupovat buď skener nebo přímo počítač a to s nadřazenou kvalitou oproti opticky snímanému záznamu, jak u drobných tak i velkoformátových originálů, nemluvě např. také  o možnosti jakkoliv - t.j. i na přání zákazníka - rozhodnout o délce takového záběru pro budoucího diváka apod.

 

9) videa typu "photos in motion", též tzv. videa fotoanimační, tedy fotografie v jistém pohybu, ale i výkresy, včetně těch přímo z počítačů, texty apod. jsou sice tvořena málem na koleně, ale samozřejmě vznikají především v hlavě - je sice podmínkou, ale také výhodou, že musí být nebo může být tatáž hlava v každém okamžiku scénáristou, režisérem, fotografem, kameramanem, střihačem, hudebníkem, divákem i kritikem zároveň. Nabízím tedy nejen svoje zkušenosti, ale především invenci a z podstaty také individualizovaný přístup - organizační, technickou a taky nákladovou výhodou je zároveň to, že řadu věcí a to obousměrně lze vyřídit dálkově - většinu podkladů, konzultace rozpracovaného apod., samozřejmě vedle osobního studia tématu, návštěvy míst a dle tématu také archivů, skenování dokumentů, pořízení doplňkových fotografií, pohovorů se zainteresovanými apod.

 

10) a taky, což se vyplatí nejvíc, je třeba aspoň přiměřenou dobu vyčkat na ty správné nápady - ve scénáři, detailním obsahu i zpracování, stejně tak na jejich ověření časem, zde ovšem pracovně zrychleným a protože řešení základních i dílčích musí být celá řada, tak zároveň na jejich správnou provázanost - nicméně i tak je to skoro totéž jako dělat film, zde však většinově bez kamery a herců - jejich role na sebe berou obrazy, sochy, panoramata či interiéry měst, dokumenty z minulosti i o budoucnosti ...

 

11) nebudu předjímat jak pro koho je či není důležité, že se pohybujeme v pořizovacích nákladech, i když tak trochu dle délky videa a náročnosti zajišťování podkladů či způsobu zpracování, oproti některým jiným formám o řády nižších, ale mohu tvrdit, že se zároveň pohybujeme po informačních či publikačních cestách, které v klasických formách - vlastní publikace, monografie, výstava či dokonce stálá expozice - jsou pro mnohé nedostupné a v řadě oborů zatím i méně obvyklé. V navrhovaném přistupuje něco dalšího - vlastní "film" a k tomu permanentně veřejně přístupný, přitom na řadě míst internetu (narozdíl od webových stránek), který může uváděné v dobrém do sebe zahrnout a případně i nasměrovat konkrétního zájemce (o projekt, o výtvarné dílo, o návštěvu nějakého místa, města či památky, apod.). Snad pro ilustraci postačí třeba jen rychlé proběhnutí následujícího a odpověď na otázku nejen za kolik, ale i jak lehce by to šlo jinak. Zároveň vůbec nic netvrdím o neexistenci možností jiných, pouze tímto sděluji, že znám a jen nabízím přibližně toto a zároveň si myslím, že mezi deklarovaným a možnostmi tzv. klasickými i dnes už sebelepšími vlastními www-stránkami vůbec nevzniká vztah rivalitní, ale že jde o souběžnou a zároveň navazující, v obsahu i ve způsobu vnímání jinou formu a to navíc se schopností zcela samostatného působení, přitom na daleko více místech internetu. Samozřejmě, že video-nevideo, ale i stránky-nestránky - na stavbách či jiném z naší ruky záleží především, i když na publicitě i na rozmanitosti jejích forem dnes už taky.

 

Váš případný zájem či dotazy můžete sdělit na adrese vladimirvasicek@seznam.cz .

 

Vladimír Vašíček                                                                                  

 

 

P.S.

 

Startovací databázi zde pro  „videoARCHnet.“  tvoří několik jmen - shodou okolností z téhož nevelkého města na jihovýchodní Moravě - jména Ludvíka Hilgerta, Josefa Poláška, Bohumila Turečka a taky iniciátora tématu, věcně ne až tak zaslouženě - s příklady hledání či potkávání videí se seznamte dále: Příklad 01 - Příklad 02 - Příklad 03 - Příklad 04 - Příklad 05 - Příklad 06 - Příklad 07Příklad 08 - Příklad 09

širší databází je pak např.: http://art.vasicek.contact.sweb.cz/V.V.Videopalette.htm

a její výběr může mít třeba i takovou podobu:

http://art.vasicek.contact.sweb.cz/CONCERTI_PITTORESCI.htm ,

ale situačně i jinou, např. s vazbou na další související odkazy (zde příkladmo).

 

V.V. 

 

odkazy zde otevírejte v novém okně  - odkazy zde otevírejte v novém okně  

odkazy zde otevírejte v novém okně  - odkazy zde otevírejte v novém okně